กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดเพชรบูรณ์มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ที่หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 3 คน นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย และนายสืบพงษ์ นิ่มพุสวัสดิ์ โดยนายเด่นณรงค์ ธรรมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ นำกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 11 อำเภอเข้าร่วมงาน

นายเสรี หอมเกษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 129 ปีมาแล้ว

ในการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทุกอำเภอ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำลังผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม ได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้นและเครื่องแบบปกติขาว ได้แก่ นายสุพล แปนนาค กำนันตำบลโคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และนายหาญศึก ทรงสวัสดิ์ กำนันตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้นและเครื่องแบบปกติขาว ได้แก่ นางณัฐณิชา แก้วกก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า และนายไพทูลย์ อินหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 ได้แก่ นายไกร แรงงาน กำนันตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิชาญ อ่อนอินทร์ กำนันตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นางณัฎณิชา แก้วกก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และนายสมควร อ่อนวิกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบโอวาทแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ ให้ช่วยกันสร้างศรัทธาจากประชาชน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับศรัทธามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกิดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พรสวรรค์ อุทัยวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email