กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

10 สิงหาคม จ.นราธิวาส มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี โดยในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 129

จังหวัดนราธิวาส มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบไปด้วย

กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
1) นายมูฮำมัด สาและ กำนันตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
2) นายซัมรี อารง กำนันตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
3) นายนิมัน เซ็งสาเมาะ กำนันตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
4) นายมะลูเด็ง เจ๊ะกา กำนันตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
1) นายไพศาล ตานีเห็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
2) นายนฤพนธ์ โยงปราง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
3) นายวีระพันธ์ แก้วคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
4) นายมาฮาโซ มือเยาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email