กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ นครพนม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายไกรสร กองฉลาด มอบรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564

รายชื่อกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
1) นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย กำนันตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
2) นายนิกร คำใบ กำนันตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
1) นายแสนฮวม ด้วงคำภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
2) นางสุมิตรา ไชยคราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email