กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุม

โดยก่อนเข้าวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลกำนันยอดเยี่ยมรับแหนบทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธีระ ศรีบุรินทร์ กำนันตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ, นายวิญญู เสนานุช กำนันตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวเพื่อน บุตรดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม, นางระยอง ขวัญโทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email