กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

โดยในปีนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ราย ได้แก่
1. นายสุรทิน พาลีรักษ์ กำนันตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
2. นายบุญจัน จันทวิสา กำนันตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
3. นายแรมศักดิ์ สกุลซ้ง กำนันตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
4. นางเข็มชาติ จงกลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
5. นางศิริพร จรศรชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
6. นายสมควร ภูแข่งหมอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยขอให้ธํารงรักษาความดีให้คงอยู่ตลอดไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ธงชัย ภูงามเงิน
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email