กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดชุมพรจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564

ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องหาดทรายรี ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 โดยมีนายธีระ อนันต์เสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โดยจังหวัดชุมพรได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้
1) รางวัลกำนันยอดเยี่ยม นายการันต์ จันทร์แสง กำนันตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2) รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายคำนึง ทองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
3) รางวัลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 ได้แก่ นางจำรัส วงษ์พล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชุมพร ได้ยกย่องคุณงามความดีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับ การดำเนินการเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและอำเภอ พิจารณาดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่”

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email