กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

บึงกาฬ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลาง จ.บึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในการมอบรางวัลในงานพิธีมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดีเด่น เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2564 (10 ส.ค.2564) และการมอบธง โครงการหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นการเชิดชูเกียรติให้ทุกท่านได้เกิดความภาคภูมิใจว่าตลอดเวลาที่ได้ทำหน้าที่มานั้น รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์อาสา และ ผู้นำชุมชนทั้งหมด ก็มีหลักการในการทำงานตามปกติที่ทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วคือการปกป้องสถาบัน การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์อาสา และ ผู้นำชุมชนทั้งหมดในระดับตำบลนี้ ก็เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอยู่บนรากฐานของการมีข้อมูลที่ถูกต้องคือ ต้องทราบว่าใครติดเชื้อ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องมีข้อมูลว่าใครเข้าออกพื้นที่บ้าง เดินทางมาจากที่ไหน อย่างไร ใช้วิธีการติดตามตรวจสอบข้อมูล รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รู้เพื่อไปดำเนินการคัดกรองติดตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยภายในงานมีการมอบรางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ดังนี้ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) จำนวน 1 รางวัล, รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) จำนวน 1 รางวัล, รางวัลกำนันชั้นที่ 2 จำนวน 7 รางวัล, รางวัลผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 2 จำนวน 7 รางวัล, รางวัลแพทย์ประจำตำบล ชั้นที่ 2 จำนวน 8 รางวัล, รางวัลสารวัตรกำนันชั้นที่ 1 จำนวน 2 รางวัล, รางวัลสารวัตรกำนันชั้นที่ 2 จำนวน 11 รางวัล, รางวัลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 จำนวน 1 รางวัล, และรางวัล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 2 จำนวน 8 รางวัล รวมทั้งหมด 46 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีการมอบธง โครงการหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19 ให้กับนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของ จ.บึงกาฬ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) โดยอำเภอจะมีบทบาทเป็นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจหมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด


ที่มา: //thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210819184842122

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email